Biz hakda

biz hakda

Şençzhenen Şinzo Tehnologiýa Ş.

Şençzhenen Şinzo Tehnologiýa Ş.Shinzo bir gezeklik satyn alyş hyzmatlaryny hödürleýär (BOM sanawy), PCB we PCBA işini hem alyp barýar.Mundan başga-da, birnäçe satyjylar we agentler bilen uzak möhletleýin durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz bilen bilelikde ösýäris.

Korporatiw ösüş

Shinzo 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Biz ahyrky müşderiler üçin Bom sanawy hyzmatyna üns berdik.Müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin, Şinzo 2017-nji ýylda bir duralga hyzmatyny hödürlemek üçin professional PCBA zawodyna maýa goýdy. Dünýäniň “covid-19” erbet ýagdaýy bilen bir hatarda, müşderileriň dürli ýerlerini we geljekki zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Şinzo elmydama saklaýar. 2019-njy ýyldan başlap 5 million dollarlyk komponent. Şinzo şu wagta çenli ýüzlerçe daşary ýurt elektron öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk etdi.Shinzo elektroniki komponentleriň öňdebaryjy kärhanasyna öwrülýär.

Shinzo elektron komponenti, IC Çip, Tranzistor, Diod, Resistor, Kondensator, Triod, Baglaýjy, Düzediji, Sensor, Wyklýuçatel, modul we ş.m. gowy enjamlaşdyrylan synag enjamlary we güýçli tehniki güýç bilen ýöriteleşýär.Dürli görnüşli ýokary hilli, amatly bahalar we çalt eltip bermek bilen, Shinzo bütewilik, hünär ussatlygy we ýeňiş gazanmak ýörelgelerine eýerdi, güýçli üpjünçilik zynjyry bilen, Shinzo esasan lifti, awtoulagy ýapýan müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürledi , Aragatnaşyk, sarp ediş elektronikasy we beýleki köp sanly pudak.

Korporatiw ösüş (2)
Korporatiw ösüş (1)
Üstünlikleri

Korporatiw medeniýet

Korporatiw medeniýet

Korporatiw medeniýet

Dünýäde iň ökde elektroniki komponentler bilen üpjün ediji bolmak.

Korporatiw ruh

Korporatiw ruh

Pioner we real we yhlasly hyzmat.

Esasy baha

Esasy baha

Hünär we howpsuzlyk, täsirli we hil.

Üstünlikleri

ýuanjian1

Esasy elektron komponentleri.Bir gezeklik BOM sanawy paýlamak hyzmaty, BOM sanawyny bir gün we 3-7 günlük gowşuryşda getirip bolar.

OEM

OEM PCB + BOM = PCBA hyzmatyny, ädim ädim gollanmasyny goldaň.

wuliu2

Professional logistika hyzmaty: DHL, FedEx, UPS, EMS, SF EXPRESS, Okean ýükleri we ş.m.

näme üçin saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlaýarys?

1. Shinzo önümçilik kärhanasynyň müşderilerine hünär satyn alyş maslahatlaryny berip biler, müşderilere mümkin boldugyça ýetmezçilik we galplyk töwekgelçiliginiň öňüni almaga we önümçilik liniýalarynyň kadaly işlemegini üpjün edip biler.

2. Önümlerimiz müşderiler tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar we ykdysady we durmuş zerurlyklarynyň yzygiderli ösmegini kanagatlandyryp biler.

3. Her bir müşderä ýokary hilli hyzmat we ygtybarly önümler getirmek.

4. Bulaşyklygy çözmek üçin iş wagty wagtynda jogap beriň.